สถาบันการเงิน

ธนาคาร      

ธนาคาร กรุงเทพ Bangkok Bank  

 

ธนาคาร กรุงไทย Krung Thai Bank  

 

ธนาคาร กสิกรไทย Kasikorn Bank  

 

ธนาคาร ยูโอบี United Overseas Bank  

 

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) Standardcharterd Bank  

 

ธนาคาร นครหลวงไทย Siam City Bank  

 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ Siam Commercial Bank  

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย CIMB Thai  

 

ธนาคาร ทหารไทย TMB Bank    

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา Bank of Ayudhya  

 

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ Government Housing Bank  

 

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank  

 

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Land And Houses Retail Bank  

 

ธนาคาร ธนชาต Thanachart Bank  

 

ธนาคาร เกียรตินาคิน Kiatnakin Bank  

 

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) Industrial and Commercial Bank of China (Thai)  

 

         
ธนาคารเพื่อการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์      

ธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand  

 

ธนาคาร เพื่อการส่งออกฯ EXIM Bank of Thailand  

 

ธนาคาร ทิสโก้ Tisco Bank  

 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด United Securities    
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ Seamico Securities    
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง KIM ENG Securities    
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป Phillip Securities    
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ TISCO Securities    
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป Country Group Securities    
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ KGI Securities    
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน Capital Nomura Securities